bs4幻灯片代码,支持自适应 建站 html

admin 2018-4-10 1075

<div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel">
 
  <!-- 指示符 -->
  <ul class="carousel-indicators">
    <li data-target="#demo" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li>
  </ul>
 
  <!-- 轮播图片 -->
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="https://static.runoob.com/images/mix/img_fjords_wide.jpg">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="https://static.runoob.com/images/mix/img_nature_wide.jpg">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="https://static.runoob.com/images/mix/img_mountains_wide.jpg">
    </div>
  </div>
 
  <!-- 左右切换按钮 -->
  <a class="carousel-control-prev" href="#demo" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
  </a>
  <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
  </a>
</div><div style="margin-bottom:10px;"></div>


最后于 2018-4-29 被admin编辑 ,原因:
最新回复 (4)
全部楼主
 • 851248662 9月前
  0 引用 2
 • 图样图森破 9月前
  0 引用 3
  纯小白  这要加入到啥地方
 • admin 楼主 9月前
  0 引用 4
  图样图森破 纯小白 这要加入到啥地方
  后台下载插入代码插件  然后插入到首页位置就可以了
 • 图样图森破 9月前
  0 引用 5
  嘿嘿  搞定
返回